Biuro Handlowe BENSON Jarosław Tyc

Informacja RODO

Od 25. maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zwane dalej Rozporządzeniem (RODO).  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1.    administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Biuro Handlowe Benson Jarosław Tyc, ul. Licealna 6, 65-417 Zielona Góra, tel. (+48) 68 453 03 20, e-mail: info@benson-jt.pl ,
2.    inspektorem ochrony danych jest Jarosław Tyc,
3.    Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy,
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem,
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6.    Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
•    w związku z zawarciem umowy w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
•    w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
•    w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

Przysługuje Pani/Panu:

•    prawo dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia),
•    prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia),
•    prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia),
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia),
•    prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia).

7.    Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
9.    Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy).
10.    Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.